REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG VENDINGOWYCH

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLOH sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, przy ul. Piastowskiej 38, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000185694, NIP: 526-02-11-067, REGON: 012074970, kapitał zakładowy 7.000.000 zł (dalej: „PLOH”).
1.2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Automatów samosprzedających typu vending rozmieszczonych w wybranych punktach na terenie Polski.
1.3. Regulamin określa ogólne zasady zakupu Towarów oraz warunki reklamacji.
1.4. PLOH dołoży wszelkich starań, aby korzystanie przez Klienta z Automatów mogło odbywać się w sposób niezakłócony, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do okresowych trudności w korzystaniu z urządzenia wynikających z przyczyn od niego niezależnych, bądź też stanowiących efekt działania lub zaniechania osób trzecich, a także zmierzających do poprawy lub przywrócenia funkcjonalności Automatu.
1.5. Ceny Towarów uwidocznione w Automacie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i zależnie od lokalizacji danego Automatu – są wyrażone w złotych polskich lub euro, a ponadto stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
1.6. PLOH zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w dowolnym momencie.
1.7. PLOH oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Automatu są nowe, dopuszczone do obrotu i posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo zezwolenia.

2. Definicje.
2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1.1. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu za pośrednictwem Automatów;
2.1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pomocą Automatów (vending);
2.1.3. Automat – automat samosprzedających typu vending, maszyna za pośrednictwem, której Klient może dokonać zakupu Towarów;
2.1.4. Towar – produkty żywnościowe, higieniczne, turystyczne oferowane do sprzedaży w Automacie;
2.1.5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy PLOH a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Automatu;
2.1.6. Zamówienie – zespół czynności podjętych przy użyciu funkcji Automatu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, poprzez zakup Towaru z Automatu określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.
2.1.7. Procedura preautoryzacji – czasowa blokada środków pieniężnych na saldzie karty kredytowej lub rachunku bankowym do którego przypisana jest karta płatnicza Klienta.

3. Zasady korzystania z Automatów.
3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.1.1. korzystania z zakupów w Automatach w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, i zgodny z instrukcją obsługi zamieszczoną na Automacie;
3.1.2. korzystania z Automatów w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz nienarażający na jakiekolwiek uszkodzenie, w tym stosowanie się do komunikatów wyświetlanych na terminalu płatniczym Automatu;
3.1.3. korzystania z Automatów w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
3.1.4. korzystania z Automatów w sposób zgodny z instrukcją wskazaną na Automacie.
3.1.5. wybierać takie Towary, które nie mają wpływu na dolegliwości zdrowotne wpływające na dietę Klienta, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub inne dolegliwości Klienta.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Automatu należy złożyć Zamówienie poprzez dokonanie wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o zamieszczoną na Automacie instrukcje bądź wyświetlane Klientowi na terminalu płatnicznym komunikaty oraz informacje, a dodatkowo dokonać zapłaty ceny za Towar.
3.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka bądź wybór na półce numeru przypisanego do wybranego Towaru.
3.4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wydania Towaru po potwierdzeniu na terminalu płatniczym autoryzacji płatności.

4. Metody płatności.
4.1. Klient ma możliwość uiszczenia płatności za pomocą gotówki oraz karty płatniczej w tym w trybie płatności zbliżeniowej – poprzez terminal płatniczy Nayax znajdujący się na Automacie, zgodnie z widocznymi instrukcjami.
4.2. Obsługę płatności w Automatach realizuje przy użyciu systemu Nayax – Televend Paweł Ożga z siedzibą w Gdańsku, (NIP: 583-268-22-60, REGON: 220609127).
4.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności bezgotówkowej – stosowana jest Procedura preautoryzacji, polegająca na czasowej blokadzie środków pieniężnych, w wysokości najwyższej ceny Towaru oferowanego przez dany Automat, na saldzie karty kredytowej lub rachunku bankowym do którego przypisana jest karta płatnicza Klienta.
4.4. W toku Procedury preautoryzacji – z zablokowanych środków pieniężnych pobierana jest płatność za zakupiony Towar, zaś uwolnienie pozostałej (dotychczas zablokowanej) kwoty, następuje na zasadach wynikających z ustawy o usługach płatniczych. (Dz.U. 2011 nr 199, z późn. zm.).
4.5. PLOH oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji płatności za pośrednictwem karty płatniczej, jeżeli jest ona wynikiem okoliczności od PLOH niezależnych.

5. Reklamacje.
5.1. PLOH odpowiada wobec Klienta w szczególności za niewydanie reszty za Towar w prawidłowej mwysokości lub za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym przepisami prawa. Reklamacje: i) wynikające z naruszenia praw Klienta; ii) na podstawie niniejszego
Regulaminu; iii) wynikające z braku wymaganej jakości produktów lub awarii maszyny – należy zgłaszać na piśmie, telefonicznie lub elektronicznie na poniższe dane kontaktowe: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLOH sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, przy ul. Piastowskiej 38, 05-850 Ożarów Mazowiecki, +48 22 733 06 93, ploh@ploh.pl.
5.2. W reklamacji należy podać: i) przyczynę reklamacji (np. wadę towaru, niewydanie reszty itp.); ii) datę i godzinę zawarcia Umowy sprzedaży; iii) numer seryjny Automatu (min. sześciocyfrowy) podany na tabliczce znamionowej, iv) żądania Klienta; v) dane identyfikujące Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer polskiego rachunku bankowego w przypadku dyspozycji zwrotu kosztów). Dla Klienta posiadającego wyłącznie konto zagraniczne należy wskazać rachunek bankowy zarejestrowany za granicą wraz z numerem IBAN albo SWIFT.
5.3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni chyba że reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni PLOH poinformuje reklamującego o przewidywanym terminie rozpoznania reklamacji.
5.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji – PLOH dokonuje zwrotu ceny Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z nadmiernymi kosztami. Przez sposób zwrotu o którym mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć zwrot: i) na wskazany rachunek bankowy; ii) gotówką w siedzibie PLOH. Zwrotu środków pieniężnych PLOH dokonuje w walucie, w której nastąpiła płatności za dany Towar.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
6.1. W przypadku nieotrzymania przez Klienta opłaconego Towaru, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży w sposób opisany w pkt. 5 powyżej. W oświadczeniu o odstąpieniu Klient jest zobowiązany opisać okoliczności niewydania Towaru (w szczególności czas, miejsce i numer seryjny Automatu). W przypadku zasadnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, PLOH zwróci uiszczoną przez Klienta kwotę w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o skutecznym odstąpieniu.

7. Prawo właściwe.
7.1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7.2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów na tle wykonania warunków Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Automatu będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby PLOH, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

8. Dane osobowe.
8.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLOH sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, przy ul. Piastowskiej 38, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000185694, NIP: 526-02-11-067, REGON: 012074970, kapitał zakładowy 7.000.000 zł (dalej: „Administrator”).
8.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
8.2.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. rozpatrzenia reklamacji za wady produktu składanej przez Kupującego korzystającego ze sprzedaży za pośrednictwem Automatu.
8.2.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO dla celów archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów tj. faktu zawarcia i wykonania umowy, zapłaty ceny, złożenia reklamacji i jej rozstrzygnięcia oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami tj. dochodzenia zapłaty lub obrony przed roszczeniami za wykonane przez Administratora obowiązki umowne.
8.3. Kategorie danych, które przetwarzamy: Administrator gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania w szczególności:
8.3.1. imię (imiona) i nazwisko, adres do kontaktu, numer telefonu, nr rachunku bankowego;
8.3.2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, wzgl. nazwa firmy reprezentowanego podmiotu oraz stanowisko.
8.4. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych tj. firmom prawniczym, księgowym, przewoźnikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom świadczącym usługi IT, biurom informacji gospodarczej.
8.5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.
8.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
8.6.1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
8.6.2. sprostowania (poprawienia) swoich danych;
8.6.3. usunięcia danych tj. jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania przez Administratora, możecie Państwo żądać, abyśmy je usunęli;
8.6.4. ograniczenia przetwarzania danych;
8.6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8.6.6. posiadacie Państwo prawo do tzw. sprzeciwu marketingowego, a więc żądania zaprzestania przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;
8.6.7. żądania przeniesienia danych;
8.6.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.6.9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.7. Informujemy ponadto, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż ich podanie stanowi warunek konieczny zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli więc odmówicie Państwo podania danych osobowych, możemy odmówić rozpoznania
reklamacji.
8.8. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLOH sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, przy ul. Piastowskiej 38, 05-850 Ożarów Mazowiecki, (tel.) +48 22 733 06 93 (e-mail) ploh@ploh.pl
9. PLOH zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
10. Regulamin wchodzi w życie i jest ogłaszany na stronie internetowej ploh.pl oraz na Automatach.