Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

  • Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLOH Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach, kod 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Piastowska 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185694, NIP: 526-021-10-67, Regon: 012074970- zwane dalej „ Administratorem”
  • Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa umowy z P.W.PLOH Sp. z o.o. oraz prowadzenia na jej podstawie współpracy handlowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: informatyczne, prawnicze, firmy outsourcingowe współpracujące z nami w zakresie realizacji naszych umów oraz upoważnione przepisami prawa.
  • Państwa dane przetwarzamy do czasu zakończenia współpracy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o współpracy handlowej, wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.
  • Przysługuje Państwu: prawo do dostępu ,sprostowania, usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PLOH Sp. z o.o. Piastowska 38, 05-850 Bronisze, lub e-mail: kontakt@ploh.pl
  • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH NIE JEST OBOWIĄZKOWE, ALE BEZ TYCH DANYCH NAWIĄZANIE I/LUB KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY NIE BĘDĄ MOŻLIWE.